Huurvoorwaarden
SLAPEN ACHTER DE DUINEN

Artikel 1. Reserveren en prijs
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling, de getekende huurovereenkomst en de getekende laatste pagina van de “huurvoorwaarden slapen achter de duinen” heeft ontvangen. Het betalen van de aanbetaling + het toesturen van de getekende huurovereenkomst en de getekende laatste pagina van de “huurvoorwaarden slapen achter de duinen” houdt in dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO’S en gelden per week of voor een andere periode, indien zo vermeld op de factuur. Over de huursom van de woning is 6% BTW verschuldigd. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, reserveringskosten, toeristenbelasting enz. worden apart op de factuur vermeld en zijn nooit bij de kale huurprijs inbegrepen.
Artikel 2. Betaling van de huurprijs
Voor iedere reservering moet 30% van de huurprijs per direct worden aanbetaald. Het restant (70%) moet uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een bericht ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande plaats te vinden.
Artikel 3. Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk per mail aan verhuurder worden gemeld. Binnen 24 uur na ontvangst van de annulering zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per mail aan de huurder. Mocht de verhuurder om een of andere reden niet reageren dan dient u telefonisch contact op te nemen met de verhuurder of met de beheerder.
Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
annulering tot 4 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 40 euro.
annulering tot 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
annulering tot 2 maand voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
annulering binnen 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.
Artikel 4. Annulering door verhuurder
Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van de betalingen plaatsvinden. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaalde bedrag.
Artikel 5. Aansprakelijkheid van de verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Ook kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en letsel ten gevolge van natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan. Verhuurder kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. Verder wijst verhuurder elke verantwoordelijkheid af voor letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van de vakantiewoning, zomede verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuigen en voor de kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.
Artikel 6. Aansprakelijkheid van de huurder
Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder en zijn medehuurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – gesommeerd uit de vakantiewoning te vertrekken. Niets van meubilair mag worden verplaatst. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur. Het is tevens verboden te roken in de gehele woning.
Artikel 7. Aankomst en vertrek
De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 15 en 17 uur op de eerste dag van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om, indien dit nog niet eerder gebeurd is, op de dag voor vertrek telefonisch contact op te nemen met de beheerder, de heer Ciryl Belfroid (tel: 06 48 94 82 58), teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken waarop u de woning kunt betrekken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur op de laatste dag van de overeenkomst verlaten worden.
Huurvoorwaarden slapen achter de duinen – Augustus 2018

Artikel 8. Maximum aantal bewoners
In de vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg. Kamperen in de tuin is verboden.
Artikel 9. Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan.
Artikel 10. Waarborg
De huurder dient een waarborg van 300 euro aan de verhuurder over te maken. Conform afspraak wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning. De controle gebeurd tijdens de schoonmaak. Indien de woning of tuin in zo’n staat worden aangetroffen dat de vooropgezette schoonmaakuren niet toereikend zijn, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren à 25,- euro per uur met de waarborgsom te verrekenen. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen een week na berichtgeving van de schade en het te betalen bedrag.
Artikel 11. Schade
Eventuele schade aan de vakantiewoning of de inventaris, dan wel de inboedel moet door de huurder onverwijld aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder bepaalt in geval van schade de te vergoeden tegenwaarde van het beschadigde object.
Artikel 12. Schoonmaak
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt, gemeld worden, zodat deze het één en ander direct kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan verhuurder te melden. Bij het vertrek dient de huurder de woning opgeruimd en bezemschoon achter te laten. Dat wil zeggen: prullenbakken (wc; badkamer; keuken) legen en vuilnis wegbrengen. Levensmiddelen die over zijn dient u zelf weer meenemen.
Artikel 13. Parkeren
Bij het huis horen 2 parkeerplaatsen, gelegen op de oprit naast de vakantiewoning. Als u met meerdere auto’s komt dient u deze te parkeren op het grote parkeerterrein aan de Galgeweg. Buiten de opritten mogen in het gehele park geen auto’s worden geparkeerd.
Artikel 14. Zelf meenemen
Keuken-, bed- en linnengoed dient u zelf mee te nemen. In het huis zijn 6 één-persoons dekbedden (140×200) aanwezig en 6 hoofdkussens (50×60). Er zijn 4 bedden van 90×200 en 1 bed van 140×200. Indien gewenst kunt u linnengoed via onze beheerder regelen.
Aanwezig
– TV
– WIFI
– Nespresso koffie apparaat met melkkoker
– Quooker, Broodrooster, staafmixer
– Houtkachel
– Afwasmachine
– Koelkast
– Inductieplaat + elektrische oven
– Stofzuiger
– Barbecue (niet op het gras gebruiken)
– Tuintafel met bank en 4 stoelen
– 2 stretchers
Artikel 15. Bijzondere bepalingen
1) De eigenaar blijft in de periode van 15 maart t/m 15 oktober, ook tijdens de verhuurperiodes, de berging aan de linkerzijkant van het huisje gebruiken en kan dus af en toe langslopen om er iets in te zetten of uit te halen. Zij zullen hierbij altijd rekening houden met de privacy van de huurder.
2) Kinderbadjes mogen niet op het gras gebruikt worden.
3) Kamperen in de tuin is niet toegestaan
Artikel 16. Klachten en geschillen
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.
Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Huurvoorwaarden slapen achter de duinen – Augustus 2018